ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებმა 2 აპრილის სხდომაზე 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დადებითად შეაფასეს.

ანგარიში დეპუტატებს ხარაგაულის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ გელაშვილმა წარუდგინა.

საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარე ვარლამ ჭიპაშვილმა კოლეგებს ანგარიშთან დაკავშირებით კომისიის სხდომაზე გამოთქმული შენიშვნები გააცნო.

კომისიის დასკვნაში ნათქვამია, რომ:

  • არ შესრულდა საშემოსავლო გადასახადის, ჯარიმებისა და ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის მოსაკრებლის გეგმა. იმის მიუხედავად, რომ მერიამ შეძლო შემოსავლების გეგმის დაბალანსება რიგი შემოსავლების გადაჭარბებით შესრულების ხარჯზე, სამომავლოდ საფრთხე არ უნდა შეექმნას მუნიციპალიტეტის მიერ აღებული ვალდებულებების შესრულებას;

 

  • ააიპ-ების ბიუჯეტიდან ღონისძიებების განსახორციელებლად გაწეული ხარჯები ძალიან მცირეა და არაეფექტურს ხდის ორგანიზაციების საქმიანობას;

 

  • მცირეა მუნიციპალიტეტის საკუთარი შემოსავლებიდან ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაწეული ხარჯები;

 

  • მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან პროგრამების დაფინანსება მასშტაბური უნდა გახდეს, რათა მოსახლეობამ თანაბრად ისარგებლოს მუნიციპალური ტრანსპორტით, დასუფთავების, გარე განათების, სათნოების სახლისა თუ სხვა ააიპ-ების მომსახურებით;

 

  • ანგარიშში დაცული არ არის საბიუჯეტო კოდექსის მოთხოვნა, კერძოდ, არ არსებობს ინფორმაცია წლიური ბიუჯეტით დასახული პრიორიტეტების ფარგლებში საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ განხორციელებული პროგრამების აღწერისა და მიღწეული შედეგების შესახებ;

 

  • მუნიციპალიტეტმა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან უნდა დაასაბუთოს მიზნობრივი ტრანსფერის გაზრდის აუცილებლობა.“

საკრებულოს ფრაქციის – „თვითმმართველ.ობა ხალხისათვის“ – თავმჯდომარე ინგა მაღრაძემ საკრებულოს სხდომაზე აღნიშნა, რომ მერიამ საკმარისად არ იმუშავა არაკეთილსინდისიერი მეწარმეების დასაჯარიმებლად. მან იმედი გამოთქვა, რომ მომავალში ბიუჯეტს უკეთ დაგეგმავენ.

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა ვლადიმერ გელაშვილმა აღნიშნა, რომ დამატებითი შემოსავლების მოძიება მერიასთან ერთად საკრებულოს ვალდებულებაცაა.

ნინო კაპანაძე