საქართველოს იმ მოქალაქეებს, რომლებიც თვითდასაქმებულები იყვნენ საქართველოს საზღვრებს გარეთ, რის გამოც 2019 წელს უფიქსირდებათ საზღვრის კვეთა არანაკლებ 60-ჯერ ან/და 2019 წლის მარტის თვიდან ოქტომბრის თვის ჩათვლით პერიოდში უფიქსირდებათ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ყოფნა 30-იდან 120 კალენდარული დღის ჩათვლით, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის (საზღვრის კვეთა) საფუძველზე ეძლევათ შესაძლებლობა, სარეგისტრაციო პორტალზე კომპენსაციის მიმღებ პირებად დარეგისტრირდნენ.

300-ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად მოქალაქეები უნდა დარეგისტრირდნენ სარეგისტრაციო პორტალზე  განმცხადებლებად არა უგვიანეს 2020 წლის 15 ივლისისა.

წყარო

სარეგისტრაციო ფორმა: https://compensation.moh.gov.ge/