სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) ფინანსური მხარდაჭერით, „მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამის“ განხორციელება იწყება.

პროგრამის მიზანია დივერსიფიცირებული და მდგრადი მერძევეობის დარგის ჩამოყალიბება და განვითარება შესაბამისი ინვენტარისა და ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების გზით. პროგრამის ფარგლებში, დაგეგმილია სოფლად რძის მცირე წარმოების განვითარების ხელშეწყობა – ახალი სტანდარტებისა და საერთაშორისო პრაქტიკის დანერგვა.

► პროგრამა განხორციელდება შემდეგ რეგიონებში:

 • იმერეთი
 • სამცხე-ჯავახეთი
 • სამეგრელო-ზემო სვანეთი
 • გურია
 • ქვემო ქართლი
 • კახეთი
 • რაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი

► პროგრამა ითვალისწინებს როგორც ახალი საქმიანობის დაწყებას, ასევე არსებულის გაფართოებას/მოდერნიზებას/გადაიარაღებას შემდეგი მიმართულებებით:

 • რძის პირველადი წარმოება;
 • რძის შემგროვებელი პუნქტი;
 • რძის გადამმუშავებელი საწარმო;
 • პირუტყვის საკვების პირველადი წარმოება;
 • ვეტერინარია და ხელოვნური განაყოფიერება.

პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსება ხორციელდება პროექტის ღირებულების 40%-დან 80%-მდე თანადაფინანსებით, ხოლო თანხობრივი ლიმიტები მერყეობს 8000 ლარიდან 195 000 ლარამდე. პროგრამის ჯამური ბიუჯეტი შეადგენს 42 მილიონ ლარს, აქედან, 2020 წლისთვის 3 მილიონი ლარია გათვალისწინებული. პროგრამით ისარგებლებს 60-მდე ფერმერი.

აღნიშნული პროგრამის ბენეფიციარი შესაძლებელია იყოს ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, რომელსაც საკუთრებაში ან იჯარით აქვს მიწის ნაკვეთი (იჯარის პერიოდი, არანაკლებ, 5 წელი) შემდეგ რეგიონებში: იმერეთი, სამცხე-ჯავახეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი, კახეთი, რაჭა-ლეჩხუმი-ქვემო სვანეთი და ქვემო ქართლი.

პროგრამაში განაცხადების მიღება 2020 წლის 15 აპრილიდან დაიწყო. განაცხადის ფორმა განთავსებულია სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე www.arda.gov.ge.