28 მარტიდან სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო„სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამაში“ განაცხადების მიღებას იწყებს.

როგრამა „ერთიანი აგროპროექტის“ ფარგლებში ხორციელდება და მისი მიზანი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდაა. სააგენტოს თანადაფინანსების მოცულობა ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის ღირებულების არაუმეტეს 50%-ს, მაგრამ არაუმეტეს 150 000 ლარისა. სააგენტოს თანადაფინანსება შესაძლებელია იყოს 50%-ზე ნაკლები იმ შემთხვევაში, თუ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილი პროექტის ღირებულება აღემატება 300 000 ლარს.

შესასყიდი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა უნდა იყოს ახალი (ექსპლუატაციაში არ მყოფი), კერძოდ, უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ 2 პირობას:

  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკა წარმოებული უნდა იყოს შესყიდვამდე არაუმეტეს 2 კალენდარული წლით ადრე;
  • სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკის შესყიდვის მომენტში უნდა მოქმედებდეს სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ტექნიკაზე საგარანტიო პირობები;
  • პროგრამის ბენეფიციარს არ უნდა გააჩნდეს საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფო ბიუჯეტის მიმართ;

პროგრამის ბენეფიციარი შეიძლება გახდეს საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი ან ინდივიდუალური მეწარმე ან საქართველოს კანონის შესაბამისად რეგისტრირებული კომერციული იურიდიული პირი (მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივი), რომელშიც სახელმწიფო არ ფლობს წილს/პაის/აქციას;

პროგრამის ბენეფიციარი რეგისტრირებული უნდა იყოს „ფერმათა/ფერმერთა რეგისტრაციის პროექტის“ ფარგლებში წარმოებულ რეესტრში.

შეზღუდვები:

  • პროგრამის ფარგლებში შეძენილმა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკამ შეძენიდან 5 წლის განმავლობაში არ უნდა გადაკვეთოს საქართველოს საზღვარი;
  • ბენეფიციარი პროგრამის ფარგლებში შეძენილ ტექნიკას ვერ გაყიდის/გაასხვისებს 5 წლის განმავლობაში;
  • პროგრამის ბენეფიციარი ვალდებულია უზრუნველყოს პროგრამის ფარგლებში შეძენილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის დაგირავება სააგენტოს სასარგებლოდ 5 წლის ვადით;
  • პროგრამის ფარგლებში ბენეფიციარის მიერ შეძენილი სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის სააგენტოს სასარგებლოდ დაგირავება უნდა განხორციელდეს თანადაფინანსების ტრანშის მიღებიდან არაუგვიანეს 4 თვის ვადაში.

პოტენციური ბენეფიციარი შედის სააგენტოს ვებ. გვერდზე www.apma.ge, ირჩევს „სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამას“ და ჩამოტვირთავს განაცხადის ფორმას (განაცხადის ფორმა დანართი #1.1) თანმდევ დოკუმენტაციის ნუსხასთან (დანართი #1.2) ერთად; ამობეჭდილი განაცხადის ფორმის ფიზიკური ფორმით მიღება ასევე შესაძლებელია სააგენტოს კანცელარიასა და რეგიონებში არსებული სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო-საკონსულტაციო ცენტრებში;

განაცხადისა და თანმდევი დოკუმენტაციის წარდგენა ხდება სააგენტოს კანცელარიაში (მისამართი: ს. ახმეტელის 10ა, ააიპ „სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო“ მატერიალური სახით.

თუ ბენეფიციარის პროექტი დაფინანსდა, ის ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში უზრუნველყოს ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა, წინააღმდეგ შემთხვევაში ბენეფიციართან არ გაფორმდება ხელშეკრულება და პროცედურების გავლა მოუწევს თავიდან.

წყარო