ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით, 2019 წლის შემოსულობების გეგმა 7 625 800 ლარით განისაზღვრა.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტისათვის 2019 წელს გადასახადებიდან მისაღები შემოსავლები 5 997 800 ლარს შეადგენს. აქედან ქონების გადასახადიდან მისაღები შემოსავალი განისაზღრა 1 050 000 ლარით, დამატებული ღირებულების გადასახადი – 4 947 800 ლარით. მიზნობრივი ტრანსფერია 138 000 ლარი; სხვა შემოსავლების გეგმა 1 450 000 ლარი; არაფინანსური აქტივების კლებიდან მისაღები შემოსულობები 40 000 ლარი.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 7 625 800 ლარით განისაზღვრა;
მათ შორის:

წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები – 2 326 000 ლარი, მათ შორის:
მუნიციპალიტეტის საკრებულო – 606 100 ლარი;
მუნიციპალიტეტის გამგეობა – 1 669 900 ლარი;
სარეზერვო ფონდი – 50 000 ლარი.
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 89 300 ლარი;

ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია -1 715 500 ლარი;
მათ შორის

საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 380 000 ლარი, აქედან:
გზების მშენებლობა, რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა – 370 000 ლარი;
მოსახლეობის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით უზრუნველყოფა – 10 000 ლარი.

კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია – 1 325 500 ლარი, აქედან:

 • მრავალბინიანი სახლების რეაბილიტაცია – 100 000 ლარი;
 • წყლის სისტემის რეაბილიტაცია – 80 000 ლარი;
 • კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია, ექსპლუატაცია 45 500 ლარი (საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსა და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტს შორის გაფორმებული „მყარი ნარჩენების მართვის პროექტის“ ქონების გადაცემის ხელშეკრულების ფარგლებში გაცემული სესხის დასაფარად);
 • ააიპ დასუფთავებისა და კეთილმოწყობის გაერთიანება 1 100 000 ლარი.

სოფლის მეურნეობის დაფინანსება 10 000 ლარი.

განათლება – 1 334 000 ლარი, აქედან:

 • სკოლამდელი განათლება ააიპ სკოლამდელ დაწესებულებათა გაერთიანება – 1 130 000 ლარი;
 • ზოგადი განათლება სსიპ ბორის სკოლა-პანსიონი – 104 000 ლარი;
 • ააიპ მოსწავლე-ახალგაზრდობის სახლი – 100 000 ლარი.

კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდული და სპორტული ღონისძიებები – 1 269 000 ლარი, აქედან:

სპორტის განვითარებაზე – 380 000 ლარი, მათ შორის:

 • სპორტული ღონისძიებების დაფინანსება – 10 000 ლარი;
 • ააიპ სპორტისა და შიდა ტურიზმის ცენტრი – 370 000 ლარი.

კულტურის განვითარებაზე – 757 000 ლარი, მათ შორის:

 • ააიპ სამუსიკო სკოლა – 110 000 ლარი;
 • ააიპ კულტურისა და ხელოვნების ცენტრი – 647 000 ლარი.

ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომემლო საქმიანობა ააიპ მოქალაქეთა ჩართულობისა და ინფორმირების მუნიციპალური ცენტრი 50 000 ლარი.

ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსება 12 000 ლარი.

რელიგიის დაფინანსება – 70 000 ლარი.

მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა 892,0  ათასი ლარი. მათ შორის:

ააიპ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა – 125 000 ლარი.

სოციალური პროგრამები – 767 000 ლარი. მათ შორის:

 • უფასო სასადილოს დაფინანსება ააიპ სათნოების სახლი – 93 000 ლარი;
 • სოციალურად დაუცველი ოჯახების მკურნალობის და დახმარების ხარჯები 590 000 ლარი;
 • ახალდაბადებული ბავშვიანი ოჯახის დახმარების ხარჯები – 32 000 ლარი;
 • ვეტერანთა და ლტოლვილთა დაკრძალვის ხარჯები – 2 000 ლარი;
 • სტიქიით დაზარალებული ოჯახების საცხოვრებლით უზრუნველყოფა – 50 000 ლარი.

2019 წლის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებული 7625,8 ათასი ლარის ხარჯებში არაფინანსური აქტივების ზრდაზე მიმართულია 347 000 ლარი (4,6%).

დარჩენილი 7238,8 ათასი ლარიდან მიმართულია:

 • შრომის ანაზღაურებაზე – 1 719 400 ლარი (23,7%);
 • საქონელსა და მომსახურებაზე – 645 800 ლარი, (8,9%);

მათ შორის:

 • შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება 177 600 ლარი (2,5%);
 • მივლინება 16 000 ლარი (0,2%);
 • ოფისის ხარჯები 136 000 ლარი (1,9%);
 • წარმომადგენლობითი ხარჯები 26 000 ლარი (0,4%);
 • ტრანსპორტის ხარჯები 122 200 ლარი (1,7 %);
 • სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების ხარჯი – 168 000 ლარი (2.3%);
 • პროცენტებზე (სასესხო მომსახურება) – 45 500 ლარი (0,6%);
 • სუბსიდებზე – 3 839 000ლარი (53,0%);
 • სოცუზრუნველყოფაზე – 625 000 ლარი (8,6%);
 • გრანტზე – 400 ლარი (0,1%);
 • სხვა ხარჯებზე – 363 700 ლარი (5,0 %).

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი საკრებულომ უკვე განიხილა და, შენიშვნებით, მერიას უკან დაუბრუნა.