შვედეთისა და ევროკავშირის მხარდაჭერით განხორციელდა ყოვლისმომცველი კვლევა შრომითი მიგრანტი ქალების შესახებ საქართველოდან.

კვლევაში განხილულია მრავალმხრივი გამოწვევები, რომლებსაც შრომითი მიგრანტი ქალები საქართველოში დაბრუნებისას აწყდებიან, შესწავლილია ამ გამოწვევების საფუძვლები, აღწერილია შრომითი მიგრანტი ქალების დაბრუნებისა და რეინტეგრაციის მხრივ არსებული ბარიერები  და მოყვანილია შესაბამისი რეკომენდაციები სხვადასხვა უწყების მიმართ.

კვლევის საჯარო წარდგენას, რომელიც გაიმართა 16-დღიანი კამპანიის ფარგლებში გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ, საქართველოს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ და საქართველოში ქალების წინაშე არსებულ გამოწვევებისა და გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის ყველა ფორმის წინააღმდეგ ბრძოლისა და პრევენციის შესახებ ისაუბრეს.

კვლევის მთავარი მიგნებები
  • საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა მიგრაციის მართვის სისტემის განვითარების მიმართულებით, თუმცა, მიგრაციის ფემინიზაცია მეტ ყურადღებას საჭიროებს.
  • შრომითი მიგრანტი ქალების გამოცდილება აჩვენებს გენდერული პერსპექტივისა და ხედვის ნაკლებობას საქართველოს კანონმდებლობაში, პოლიტიკასა და სახელმწიფო პროგრამებში, რაც ხელს უშლის შრომითი მიგრანტი ქალების დაბრუნებასა და მდგრად რეინტეგრაციას.
  • შრომითი მიგრანტი ქალები ხშირად ვერ ახერხებენ ფინანსური კაპიტალის დაგროვებას, რადგან ამ მხრივ შესაბამისი გამოცდილება არ გააჩნიათ.
  • შრომით მიგრანტ ქალებს ხელი არ მიუწვდებათ საჭირო ინფორმაციაზე და ვერც შესაბამის განათლებას იღებენ, რადგან მათი ფინანსური რესურსები სამშობლოში დარჩენილი ოჯახების საჭიროებებს ხმარდება. ამის შედეგად, სამშობლოში დაბრუნებული მიგრანტი ქალები რეინტეგრაციის პრობლემის წინაშე აღმოჩნდებიან ხოლმე.
  • საქართველოში არსებული სოციოეკონომიკური გარემო და სტრუქტურული ბარიერები ხშირ შემთხვევაში ზღუდავს მიგრანტი ქალების მონაწილეობას ეკონომიკურ, კულტურულ თუ პოლიტიკურ ცხოვრებაში.
  • ასეთ ბარიერებს შორისაა უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი, პროფესიული კვალიფიკაციის დაკარგვა მიგრაციის დროს, ზრუნვის ინფრასტრუქტურისა და სოციალური დაცვის სისტემის ხარვეზები,  დაბალი პენსიები, ძვირადღირებული ჯანდაცვა, საბინაო გამოწვევები და მაღალი საპროცენტო განაკვეთები კომერციულ სესხებზე.
რეკომენდაციები
  • შრომითი მიგრანტი ქალების დროული და ღირსეული დაბრუნების ხელშეწყობა.
  • მიგრაციის ფემინიზაციის სოციალური ფასის შემცირება.
  • დაბრუნებული შრომითი მიგრანტების პოტენციური წვლილის გაზრდა ქვეყნის განვითარების პროცესში.
  • გენდერული ხედვის ინტეგრირება საქართველოს კანონმდებლობაში, პოლიტიკასა და სახელმწიფო პროგრამებში.
დამატებითი ინფორმაცია: https://bit.ly/3sC1BDL
წაიკითხეთ კვლევის ანგარიში აქ: 🔗https://bit.ly/40S1kcm
ფოტოები კვლევის პრეზენტაციიდან