გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საქართველოს წითელი ნუსხის განახლების პროცესი იწყება.

პროცესი რიგი სახეობების გადაშენების რისკების შეფასებას ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) სტანდარტების მიხედვით გულისხმობს.

პროექტი ხორციელდება გერმანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერითა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებასთან (GIZ) პარტნიორობით.

წითელი ნუსხა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ბიომრავალფეროვნების კონსერვაციაში პრიორიტეტების განსაზღვრისათვის. სწორედ ამიტომ, მნიშვნელოვანია, რომ ის გადაშენების რისკის რეალურ დონეს ასახავდეს.

„საქართველოს დღეს არსებული წითელი ნუსხა უკვე საკმაოდ მოძველებულია და განახლებას საჭიროებს. ეს კი,  დღეისთვის დაგროვილ სამეცნიერო ინფორმაციაზე დაყრდნობით, გადაშენების რისკების შეფასებას გულისხმობს“, – აღნიშნულია განცხადებაში.

ამავე პროცესის შედეგად იგეგმება ბიომრავალფეროვნების შესახებ არსებული ინფორმაციის თავმოყრა და მოწესრიგება. პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია კონკრეტული ღონისძიებები:

  • ბიომრავალფეროვნების მონაცემთა ერთიანი ბაზის შექმნა, ხელმისაწვდომი ინფორმაციის თავმოყრა და მოწესრიგება;
  • ცხოველების, მცენარეების და სოკოების რიგი სახეობებისთვის გადაშენების საფრთხეების შეფასება ბუნების დაცვის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) შესაბამისად;
  • ექსპერტთა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზება;
  • დამატებითი საველე კვლევების ჩატარება საჭიროების შემთხვევაში;
  • წითელ ნუსხასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრა და მისი მისადაგება დაგეგმილ ბიომრავალფეროვნების კანონთან;
  • განახლებულ წითელ ნუსხასთან დაკავშირებით ფართო საზოგადოების ინფორმირება და ცნობიერების ამაღლება

.

წყარო