ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში ახლადდაგებული გზები დაზიანებულია, ინფრასტრუქტურული პროექტები უხარისხოდაა შესრულებული, – აღნიშნულია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან მომზადებულ ანგარიშში.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერიამ ვერც შესყიდვის პროცესში უზრუნველყო, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები ხარისხიანად და უხარვეზოდ შესრულებულიყო და ვერც ხარვეზების გამოსასწორებლად სათანადოდ რეაგირება შეძლო.

სამუშაოების მონიტორინგის, მიღება-ჩაბარებისა და მოვლა-პატრონობის ეტაპზე არსებულმა მართვის სისუსტეებმა კი საბიუჯეტო სახსრების არაეფექტიანი ხარჯვა გამოიწვია.

სახელმწიფო აუდიტის ჯგუფმა, მერიის წარმომადგენლებთან ერთად, 2019 წლის 9-11 ივლისს დაათვალიერა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში 2017-2018 წლებში მოწყობილი ინფრასტრუქტურული პროექტები.

გამოვლინდა, რომ 23 ხელშეკრულების ფარგლებში მოწყობილი 5 208 300 ლარის ღირებულების შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტები დაზიანებულია და ხარვეზები აღენიშნება, მაგალითად:

  • 2018 წელს მუნიციპალიტეტმა შპს „საპოვნელასგან“ შეისყიდა სოფელ ბორში გზის რეაბილიტაციის სამუშაო, ღირებულებით 353 800 ლარი. დათვალიერებისას გამოვლინდა, რომ მოწყობილი ბეტონის გზა დაზიანებულია და გრძივი ბზარები აღენიშნება. ობიექტს გააჩნდა მოქმედი საგარანტიო ვადა, თუმცა მხოლოდ აუდიტის მიმდინარეობის პერიოდში მისწერა მერიამ შპს-ს დაზიანებების შესახებ.
  • 2017 წელს ხარაგაულის მუნიციპალიტეტმა შპს „მიმდემისგან“ შეისყიდა სოფელ ლახუნდარაში გზის რეაბილიტაციის სამუშაო ღირებულებით 300 100 ლარი. დათვალიერებისას გამოვლინდა, რომ მოწყობილი ბეტონის გზა დაზიანებულია, აღენიშნება გრძივი და განივი ბზარები. მერიის პასუხისმგებელი პირის განმარტებით, მათთვის გზის დაზიანების შესახებ ცნობილი გახდა 2019 წლის ზაფხულში, მერიამ წერილობით მიმართა შპს-ს დაზიანებების გამოსწორების მოთხოვნით. შპს-მ ნაწილობრივ გამოასწორა ხარვეზები.

გარდა ზემოთ აღნიშნული შემთხვევებისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან დათვალიერების შედეგად გამოვლინდა, რომ 21 ხელშეკრულების ფარგლებში შესრულებული ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან დაზიანებულია და ხარვეზები აღენიშნება 4 554 400 ლარის ღირებულების საგზაო სარეაბილიტაციო სამუშაოებს. კერძოდ, მოწყობილი გზის საფარი დაბზარულია, შეინიშნება გრძივი და განივი ბზარები, ზედაპირი უსწორმასწორო და ტალღოვანია, გზა გარკვეულ მონაკვეთებზე დამტვრეულია და სხვ.

ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი პროექტებს იბარებდა სხვადასხვა საექსპერტო ორგანიზაციის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. ამასთანავე, ბეტონის გზების შემთხვევაში, ტარდებოდა ბეტონის ლაბორატორიული კვლევა ბეტონის ხარისხის დასადასტურებლად. სამუშაოების მიღების პროცესში ჩართულია აგრეთვე მერიაში შექმნილი კონტროლის ჯგუფი. მიუხედავად ამისა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან დათვალიერებისას მაინც გამოვლინდა დაზიანებული ობიექტები. არსებულმა კონტროლის მექანიზმებმა ვერ უზრუნველყო უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების თავიდან აცილება.

შესრულებულ ობიექტებს გააჩნიათ საგარანტიო ვადა, რომლის განმავლობაში დაზიანების გამოვლენის შემთხვევაში, მუნიციპალიტეტმა, ხარვეზების აღმოფხვრის მოთხოვნით, მშენებელს უნდა მიმართოს.

მერიის შესაბამისი სამსახურები ვალდებულნი არიან, შესრულებულ ობიექტებზე რეგულარულად ჩაატარონ მონიტორინგი და ხარვეზების გამოვლენის შემთხვევაში, გამომწვევი მიზეზები გამოიკვლიონ. თუ დაზიანება გამოწვეულია უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოებით, მერიამ მშენებელს უნდა გამოასწორებინოს დაზიანებები.

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან შესწავლის შედეგად გამოვლინდა, რომ მერიას ხარვეზების ზუსტი მიზეზები დადგენილი არ ჰქონდა. მხოლოდ 8 ხელშეკრულების ფარგლებში მოწყობილ ობიექტებთან დაკავშირებით მიმართა მერიამ მშენებელ კომპანიას ხარვეზების გამოსასწორებლად. თუმცა ხარვეზები აღმოფხვრილი არ არის ან/და წარმოქმნილია ახალი ბზარები, რაც ასევე მიუთითებს სამუშაოთა უხარისხობაზე. 15 შემთხვევაში საგარანტიო ვადის განმავლობაში მერიამ მშენებელს არ მიმართა უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოების შედეგად წარმოშობილი დაზიანებების გამოსწორების მოთხოვნით.

ფოტოზე: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბორში მოწყობილი ბეტონის გზა