2019-2020 სასწავლო წლისათვის საჯარო სკოლებში პირველკლასელთა ელექტრონული რეგისტრაცია 12 ივნისის ჩათვლით მიმდინარეობს.

13 ივნისიდან სკოლებში ელექტრონულად დარეგისტრირებული მოსწავლეების დოკუმენტაციის მიღება დაიწყება.

საბუთების წარდგენა 13 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით აუცილებელია. დადგენილ ვადებში დოკუმენტაციის წარუდგენლობის შემთხვევაში, რეგისტრაცია ავტომატურად გაუქმდება.

რეგისტრაციის გავლის შემდეგ სასურველ სკოლაში მშობლებმა უნდა წარადგინონ შემდეგი საბუთები:

  • ბავშვის დაბადების მოწმობის ასლი;
  • მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები.
  • მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის განცხადება, რომელიც უნდა შეიცავდეს კანონიერი წარმომადგენლის საცხოვრებელი ადგილისა და ტელეფონის ნომრის თაობაზე ინფორმაციას;
  • დაბადების მოწმობის ან პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;
  • სკოლას უფლება აქვს დამატებით მოითხოვოს მოსწავლის ფოტოსურათის და სხვა დოკუმენტაციის წარდგენა (ჯანმრთელობის ცნობა და სხვ.).

25 ივნისიდან  5 ივლისის ჩათვლით დაიწყება პირველკლასელთა რეგისტრაციის მეოთხე ეტაპი. ამ ეტაპზე სკოლის ბაზებში გამოთავისუფლებულ ვაკანტურ ადგილზე ან დარჩენილ თავისუფალ ადგილებზე იმ მოსწავლეების რეგისტრაცია ხორციელდება, რომლებიც ამ დრომდე ვერ დარეგისტრირდნენ, ან სურთ რეგისტრაციის შეცვლა.